Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Cách sử dụng ANOTHER VÀ OTHER theo những trường hợp khác nhau

+  The other + danh từ đếm được số nhiều = những cái còn lại của một nhóm, = the rest of the set the other pencils = all remaining pencils
Dùng với danh từ đếm được
Bạn đang muốn mình giỏi tiếng anh? Hãy đến với Learn English để được tư vấn cách luyện nghe, chia sẻ kinh nghiệm học và các từ vựng cơ bản để bạn luyện kỹ năng giao tiếp giỏi hơn !!!

Dùng với danh từ không đếm được
+  an + other + danh từ đến được số ít = một cái
Nữa, một cái khác, một người nữa, một người khác (= one more).
another pencil = one more pencil
+  the other + danh từ đếm được số it  = cái cuối cùng còn lại (Của một bộ), người còn lại của một nhóm, = last of the set. The other pencil= the last pencil present

+  Other + danh từ đếm được số nhiều=mấy cái nữa, mấy cái khác (=more of the set) other pencils=some more pencils.

+  The other + danh từ đếm được số nhiều = những cái còn lại của một nhóm, = the rest of the set the other pencils = all remaining pencils
Không dùng

+ Other + danh từ không đếm được = một chút nữa (=more of the set). other water = some more water.


+ The other + danh từ không đếm được = chỗ còn sót lại
The other water = The remaining water

Another và other là không xác định trong khi the other là xác định, nếu chủ là đã biết (Được nhắc đến trước đó) thì ta có thể bỏ danh từ sau khi another hoặc other, chỉ cần dùng another hoặc other như một đại từ là đủ, Khi danh từ số nhiều bị lược bớt trong cách nói tắt nêu trên thì other trờ thành others. Không bao giờ được dùng other + danh từ số nhiều :
I Don 't want this book. Please give me another.
(another = any other book - not specific)

I Don 't want this book. Please give me the other.
(the other = the other book, specific)

This chemical is poisonous. Others are poisonous too.
(others = the other chemicals, not specific)

I Don 't want these books. Please give me the others.
(the others = the other books, specific)
Trong một số trường hợp người ta dùng one hoặc ones đằng sau another hoặc other thay thế cho danh từ :
I Don 't want this book. Please give me another one.
I don't want this book. Please give me the other one.
This chemical is poisonous. Other ones are poisonous too.
I don't want these books. Please give me the other ones.

This hoặc that có thể dùng với one nhưng these và those không được dùng với ones, mặc dù cả 4 từ này đều có thể dùng thay cho danh từ với cai trò cũ là đại từ. khi không đi với one hoặc ones:
  I don't want this book. I want that.
Học Theo Chủ Đề
Ngữ Pháp Tiếng Anh
Học Nói tiếng Anh
Học viết Tiếng Anh
Kinh Nghiệm Chung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét